vzdelanie a deti

Deti a vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie je dôležité pre deti z veľa dôvodov. Poskytujú základné zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú na úspešný život.  Poznáme niekoľko dôvodov, prečo je vzdelávanie pre deti dôležité:

Získavanie vedomostí – zabezpečujú deťom základné vedomosti z rôznych oblastí, ako sú jazyky, matematika, história, veda a umenie. 

Rozvíjanie mysle – ponúka deťom rozvíjať ich kritické a logické schopnosti, myslenie, čo je dôležité pri riešení problémov v živote.

Príprava na budúcnosť – pomáha deťom pripraviť sa na životné situácie a budúce zamestnanie.  Nezabúdajme na potrebné vedomosti a zručnosti.

Rozvoj sebapoznania -vzdelávanie zabezpečuje deťom objavovať svoje silné stránky, záujmy a vášne, ktoré usmerňujú ich budúcu kariéru a ciele.  Vzdelávanie poskytuje príležitosť na osobný rast a porozumenie sveta okolo seba.

Rozvoj myslenia u detí

Proces, ktorý prebieha prostredníctvom rôznych aktivít a podnetov. Máme veľa dôvodov, ktoré pomôžu deťom rozvíjať svoje myslenie:

Hra a aktívne učenie – sú skvelým spôsobom, ako podporovať myslenie detí. Konštruktívne hádanky, hračky, tvorivé aktivity a záhadné príbehy ponúkajú kritické myslenie a riešenie nepredvídaných úloh.

Príbehy a čítanie – rozprávanie a čítanie príbehov rozvíja fantáziu a podporuje logické myslenie, empatie a rozvoj slovnej zásoby.

Logické hry a matematika – hádanky a matematické úlohy zabezpečujú rozvíjať riešenie problémov a logické myslenie.  Logické hry s číslami podporujú analytické schopnosti. 

Experimentovanie – deti radi skúmajú a experimentujú. Ponúkneme deťom príležitosť objavovať nové veci pri procese učenia a skúmania z vlastných skúsenosti. Veľa aktivít pomôže deťom posilňovať a rozvíjať myslenie pri riešení, inovácií a kritickom myslení.

Získavanie vedomostí u detí

Môžeme ich získavať veľa spôsobmi a prostriedkami rôznych aktivít. Deti získavajú vedomosti:

Formálna výučba – vzdelávacie inštitúcie a škola zabezpečujú presné vzdelávanie v oblastiach ako veda, matematika, jazyky, umenie a dejepis.

Výskum a čítanie – pomáha deťom objavovať nové vedomosti a informácie o svete okolo seba. Internet, knihy a ďalšie informácie sú veľmi dobré voľby pre deti.

Učenie prostredníctvom skúsenosti – deti najlepšie pochopia svet okolo seba hmatateľnými skúsenosťami. Napríklad manipuláciou s predmetmi, praktické experimenty, cestovanie a pozorovanie prírody.

Komunikácia a diskusia – diskusie s rovesníkmi a dospelými sa posilňuje vedomostný základ detí. Spoločné debaty, otázky a odpovede, výmena názorov sú užitočné.  Nesmieme zabudnúť na výučbu z hľadiska záujmu a experimentovania z vlastnej iniciatívy.  Kombinácia všetkých prístupov zabezpečuje rôzne príležitosti na učenie.